Learn Chinese from Fortune Cookies :)

Fortune cookie quotes sometimes have Chinese word translation on the back of the message. So here are some Chinese word translations from fortune cookie messages...
These are submitted from our visitors and from fortune cookie messages... so if the translations are incorrect

English Term Chinese Term
supple
dumb
To Rain xia yu
Pudding bu-ding
Long beef Long Niu-rou
cream of some young guy eeee-chang-wa
Anxious jiāo
beef niu-roui
good afternoon konichiwa
Cute ke-ai
Cup Bei-zi
Park gong yuan
bowling bao-ling-qiu
West
Perception Zhi-Jue
Sofa sha
Husband Zhang Fu
Guarantee Bao Zheng
Shinanigans zuj
Watermelon gua
Silence Nio-rou
english english
Happiness Kuai le
Trip on the Street Pook-Guy
bao to be full
Llama Huoyan
Joy Xǐyu
Tiger Hu
Tomorrow Ming- Tian
Kitchen Chu-Fang
Breakfast Zao-Can
Wife Qi-Zi
Sofa Sha-Fa
Jellies Guo-Dong
Fried Chicken Zha-Ji
strawberry cao-mei
lunch wu-can
To eat chi
Hot re
Good Morning Zao an
girl nu, hai
bedroom wo shi
Lunar New year nong li xin nian
hello nehow
Quench one's thirst jie-ke
Enlighten Kāidǎo
sheep yang
you smell yu stin ki pu
New Year's Eve Chu xi
Spring chun tian

Page: << 3 4 5 6 7 8 9 >> 
Total in our database: 433

RSS FEEDS